top of page

Privatlivspolitik - Barfod Fysioterapi

Velkommen som patient hos Barfod Fysioterapi.

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig.

Dataansvar

Barfod Fysioterapi er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Mine juridiske oplysninger er følgende:

Barfod Fysioterapi

Rolf Krakes Alle 19
2860 Søborg

CVR-nr. 40130438

2

Baggrund

Barfod Fysioterapi prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan jeg håndterer de personoplysninger, jeg kommer i besiddelse af, når du er (samarbejds)partner hos Barfod Fysioterapi eller patient og/eller i øvrigt anvender de forskellige services og funktioner, jeg tilbyder, herunder data og behandlingsservices under forsikringsaftaler.

3

Barfod Fysioterapis rolle som databehandler

I visse tilfælde er Barfod Fysioterapi databehandler på vegne af partnere, fx hvis Barfod Fysioterapi bearbejder data indhentet fra forsikringsselskaber eller bookingplatforme til patienter og lignende tilbud. Som databehandler agerer Barfod Fysioterapi efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale. I disse tilfælde finder denne privatlivspolitik ikke anvendelse for behandlingen.

4

Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

I forbindelse med leveringen af Barfod Fysioterapis ydelser kan jeg behandle følgende oplysninger om dig:

Sundhedsrelaterede ydelser:

Hvis du er patient hos Barfod Fysioterapi, herunder som forsikringstager hos en netværks-/forsikringsvirksomhed behandler jeg som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne levere sundhedsrelaterede ydelser, afrapportering i henhold til aftale eller tilsvarende services under den indgåede aftale (med henblik på at indgå eller opfylde den aftale, jeg eller klinikken har med dig eller det forsikringsnetværksselskab du er forsikret i).

Jeg kan efter omstændighederne behandle oplysninger omkring dig relateret til dit behandlingsforløb, performance, (genop)træningsforløb, og økonomisk og administrativ håndtering heraf, herunder: Navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, personnummer, betalingskortoplysninger, behandlingsoplysninger, data vedrørende forløb og antal behandlinger samt andre oplysninger som naturligt vedrører eller omhandler sådanne oplysninger.

Retsgrundlaget for min behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b samt vores legitime interesse i administration af klientforholdet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Afhængig af de konkrete omstændigheder kan vi ligeledes behandle følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f,.

Som patient hos Barfod Fysioterapi kan klinikken I forbindelse med din behandling på klinikken noterer oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som klinikken efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger klinikken selv noterer om dig, kan klinikken modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Barfod Fysioterapi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Jeg kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter jeg først dit samtykke.

Videregivelse

I visse tilfælde overlader Barfod Fysioterapi dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og leverandører, fx underdatabehandlere, it-leverandører, udbydere af klienttilfredshedsundersøgelser, hostingpartnere, leverandør af nyhedsbrevservice, mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Barfod Fysioterapis vegne og i overensstemmelse med instruks.

Barfod Fysioterapi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis jeg bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, jeg leverer til dig. Det kan fx være til sygesikring Danmark, forsikringsselskaber, journalleverandører, bookingportaler og sms/mail-leverandører.

Videregivelse af helbredsoplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne.

 

Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Opbevaring og sletning

Barfod Fysioterapi sletter dine personoplysninger, når jeg ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid.

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Barfod Fysioterapi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til at få berigtiget dine personoplysninger eller begrænset behandlingen heraf. På din anmodning vil Barfod Fysioterapi slette de personoplysninger, som jeg har registreret om dig, medmindre jeg kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag. Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at jeg giver dig en kopi af dine personoplysninger (dataportabilitet).

Hvis Barfod Fysioterapi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte Barfod Fysioterapi. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil jeg ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre jeg er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag.

Hvis du er uenig i den måde, som Barfod Fysioterapi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som jeg behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte mig.

 

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Ændringer af privatlivspolitikken

Barfod Fysioterapi forbeholder sig retten til at foretage løbende ændringer og opdateringer i denne privatlivspolitik.

Kontakt

Alle henvendelser vedrørende Barfod Fysioterapis behandling af dine oplysninger eller denne privatlivspolitik kan sendes til barfodfysioterapi@gmail.com

bottom of page